Si të citoni DSM ‐ V

Veçanërisht nëse jeni duke shkruar një letër ose po përgatisni një prezantim që merret me shëndetin mendor, mund t'ju duhet të citoni edicionin e fundit të Manualit Diagnostik dhe Statistikor të ordersrregullimeve Mendore (DSM-V). Në përgjithësi, ju do të citoni këtë manual, pasi të bëni ndonjë libër referimi ose manual. Formati i citimit tuaj do të ndryshojë në varësi të metodës së citimit të Shoqatës Moderne të Gjuhëve (MLA), Shoqatës Psikologjike Amerikane (APA), ose Shoqatës së Mjekësisë Amerikane (AMA).

MLA

MLA
Filloni me shoqatën nëse citoni bazën e të dhënave. Nëse keni hyrë në DSM-V përmes bazës së të dhënave në internet, filloni me emrin e Shoqatës Amerikane të Psikiatrisë si autor i manualit. Ndiqni emrin e shoqatës me një periudhë. [1]
 • Shembull: Shoqata Psikiatrike Amerikane.
MLA
Vendosni së pari titullin e manualit nëse citoni librin. Nëse keni përdorur versionin e librit të DSM-V dhe jo versionin e bazës së të dhënave, citimi juaj bibliografik do të duket pak më ndryshe. Në vend që të filloni me emrin e APA, do të filloni me titullin e manualit në italikë. Ndiqni emrin e plotë me shkurtimin "DSM-5". [2]
 • Shembull: Manuali diagnostikues dhe statistikor i çrregullimeve mendore: DSM-5. Ed. 5, Shoqata Psikiatrike Amerikane, 2013. DSM-V, doi-org.db29.linccweb.org/10.1176/ appi.books.9780890425596.dsm02.
MLA
Përfshini titullin e manualit në italikë, i ndjekur nga botimi. Shpjegoni emrin e plotë të manualit, i ndjekur nga një presje. Pastaj identifikoni që po referoni edicionin e pestë të manualit duke shtypur "edicionin e 5-të", i ndjekur nga një periudhë. [3]
 • Shembull: Shoqata Psikiatrike Amerikane. Manuali Diagnostikues dhe Statistikor i Disrregullimeve Mendore, ed. 5.
MLA
Siguroni emrin e botuesit dhe datën e botimit. Për DSM-V, emri i botuesit është "Publikimi Psikiatrik Amerikan". Mos përsërisni emrin e shoqatës. Vendosni presje me emrin e botuesit, e ndjekur nga viti 2013, viti i botimit. Vendosni një periudhë pas vitit të botimit. [4]
 • Shembull: Shoqata Psikiatrike Amerikane. Manuali Diagnostikues dhe Statistikor i Disrregullimeve Mendore, ed. 5. Botimi Psikiatrik Amerikan, 2013.
MLA
Renditni databazën së bashku me një lidhje të vetme për manualin. Pas vitit të botimit, shkruani "DSM-V" si bazën e të dhënave, e ndjekur nga një presje. Emri i bazës së të dhënave duhet të jetë në italikë. Pas presjes, përfshini një lidhje direkt në vendndodhjen e DSM-V brenda bazës së të dhënave. [5]
 • Shembull: Shoqata Psikiatrike Amerikane. Manuali Diagnostikues dhe Statistikor i Disrregullimeve Mendore, ed. 5. Botimi Psikiatrik Amerikan, 2013.
 • Mos e përfshini pjesën "http: //" të URL-së në fillim të permalink-ut.
MLA
Shtoni datën e arritur, nëse kërkohet. Për DSM-V, data e hyrjes nuk kërkohet zakonisht. Përmbajtja e manualit nuk ndryshon nëse nuk botohet një botim i ri. Sidoqoftë, disa instruktorë ose mbikëqyrës mund ta kërkojnë atë. Nëse përfshini datën, përdorni formatin ditë-muaj-vit. [6]
 • Shembull: Shoqata Psikiatrike Amerikane. Manuali Diagnostikues dhe Statistikor i Disrregullimeve Mendore, ed. 5. Botime Psikiatrike Amerikane, 2013. Qasur më 15 gusht 2018.
MLA
Përfshini emrin e shoqatës në tekstin tuaj kur është e mundur. Për citimet prindërore në tekst, në përgjithësi do të përfshinit autorin dhe numrin e faqes. Me DSM-V, autori është Shoqata Psikiatrike Amerikane. Nëse e përmendni shoqatën në tekstin tuaj, duhet të përfshini vetëm numrin e faqes në parantezën tuaj. [7]
 • Shembull: Sipas Shoqatës së Psikiatrisë Amerikane, 3-7% e fëmijëve në moshë shkollore vuajnë nga ADHD (12).
 • Shembull alternative: Kudo nga 3 deri në 7 përqind e fëmijëve në moshë shkollore vuajnë nga ADHD (Shoqata Psikiatrike Amerikane 12).

APA

APA
Filloni me emrin e shoqatës si autor. Shoqata Psikiatrike Amerikane është edhe autori i kredituar i DSM-V dhe botuesi. Filloni hyrjen tuaj bibliografike me emrin e shoqatës, e ndjekur nga një periudhë. [8]
 • Shembull: Shoqata Psikiatrike Amerikane.
APA
Siguroni vitin e botimit në kllapa. Shkruaj një hapësirë ​​pas periudhës që pason emrin e autorit, pastaj shtypni vitin 2013 në kllapa. Ky është viti i botimit për DSM-V. Vendosni një periudhë menjëherë pas mbylljes së kllapave. [9]
 • Shembull: Shoqata Psikiatrike Amerikane. (2013).
APA
Shtypni titullin e manualit në italikë. Titulli i manualit pason vitin e botimit si elementi tjetër i citimit tuaj bibliografik. Përdorni fjali-rast, duke kapitalizuar vetëm fjalën e parë të titullit. Ndiqni titullin me numrin e botimit në kllapa. Mos e italizoni numrin e botimit. Vendosni një periudhë menjëherë pas mbylljes së kllapave. [10]
 • Shembull: Shoqata Psikiatrike Amerikane. (2013). Manuali diagnostikues dhe statistikor i çrregullimeve mendore (ed. 5).
APA
Mbyllni citimin tuaj me informacionin e publikimit. Pjesa e fundit e citimit tuaj bibliografik rendit vendndodhjen e botuesit së bashku me emrin e botuesit. Meqenëse botuesi i DSM-V është i njëjti me autorin, thjesht përdorni fjalën "Autor" në vend se të përsërisni emrin e shoqatës. [11]
 • Shembull: Shoqata Psikiatrike Amerikane. (2013). Manuali diagnostikues dhe statistikor i çrregullimeve mendore (ed. 5).
APA
Referojeni DSM-V në tekst me një parantezë. APA përdor citime prindërore për datën e autorit për të cituar referencat në tekstin e punimit tuaj. Në rastin e DSM-V, thjesht përdorni emrin e shoqatës të ndjekur nga presje, atëherë vitin që u botua edicioni i 5-të. [12]
 • Shembull: (Shoqata Psikiatrike Amerikane, 2013)

AMA

AMA
Filloni me emrin e autorit. Për DSM-V, Shoqata Psikiatrike Amerikane konsiderohet autori i manualit. Në stilin e citimit të AMA, autori renditet i pari në citimet bibliografike, i ndjekur nga një periudhë. [13]
 • Shembull: Shoqata Psikiatrike Amerikane.
AMA
Shënoni titullin e manualit dhe numrin e botimit. Shtypni një hapësirë ​​pas periudhës që pason autorin, pastaj shtypni në italikë titullin e plotë të DSM-V. Përdorni kapitalizimin e stilit të titullit, duke kapitalizuar të gjithë emrat në titull. Vendosni një periudhë pas titullit, pastaj shtypni numrin e botimit pa italikë. [14]
 • Shembull: Shoqata Psikiatrike Amerikane. Manuali diagnostikues dhe statistikor i çrregullimeve mendore. 5 ed.
AMA
Siguroni informacionin e botimit për manualin. Pas titullit dhe numrit të botimit, shtypni vendin ku është botuar manuali. Vendosni presje, pastaj emrin e botuesit. Ndiqni emrin e botuesit me një gjysmë koloni, pastaj shtypni vitin e botimit. Përfundoni citimin tuaj me një periudhë. [15]
 • Shembull: Shoqata Psikiatrike Amerikane. Manuali diagnostikues dhe statistikor i çrregullimeve mendore. 5 ed. Washington DC: 2013.
AMA
Përdorni numrat e superscript në tekst për t'iu referuar referencave tuaja. Për stilin AMA, nuk përdoren citime të veçanta në tekst. Përkundrazi, bibliografia juaj ose lista e referencave është e numëruar. Numrat e superscript në tekstin tuaj i referohen numrit specifik të citimit të plotë. [16]
 • Shembull: Sipas Shoqatës së Psikiatrisë Amerikane, midis 3 dhe 7 përqind të të gjithë fëmijëve të moshës shkollore vuajnë nga ADHD.1
 • Në përgjithësi, lista juaj e referencës porositet sipas burimit kur përmendet për herë të parë ose përdoret në tekstin tuaj. I njëjti numër mbishkrimi përdoret më pas në të gjithë tekstin tuaj për t'iu referuar të njëjtit burim.
benumesasports.com © 2020